Ukázka DEMO LINKY

jedná se o virtuální linku, vyrábějící světla do auta...

×

Přihlášení

Schéma naší DEMO LINKY

jedná se o virtuální linku, nakonfigurovanou jako ukázkovou...

Výrobní linka LIN-ENV-DQ01 je velmi malá výrobní linka, která produkuje světla do aut. Má nastaven takt výroby, procentuální šanci na vyrobení nevyhovujícího výrobku a několik typů světel, které umí vyrábět.
V současnosti nemáme na této lince nakonfigurován žádný pracovní tým, ani pracovníky - linka tedy, pro systém DAQIS, pracuje plně automaticky. Stanice REWORK a BALENÍ taktéž nejsou nakonfigurovány a v našem schématu jsou jen pro úplnost.

Postupně budeme naši linku rozšiřovat tak, aby bylo možné na ní demonstrovat všechny funkce našeho systému...

Výrobní linka LIN-ENV-DQ01 Výrobní linka LIN-ENV-DQ01 WS01 WS01 WS02 BALENÍ BALENÍ LOGISTIKA WS03 WS03 WS04 WS04 List.7 REWORK REWORK
Vstoupit do
systému DAQIS
×

Přihlášení

Uživatelské rozhraní
systému sběru dat
pro linku LIN-ENV-DQ01

Popis linky LIN-ENV-DQ01

detailnější popis jednotlivých stanic na lince a sbíraných parametrů

WS01

Alternative Text

Stanice montáže komponent

Na tomto pracovišti se do housingu (označení hlavní komponenty, obalu výrobku) montují dílčí komponenty výrobku. Systém umožňuje ověřovat a zaznamenávat sériové čísla komponent pro pozdější dohledatelnost. Dále zaznamenává čísla paletek, případne pracovníky, kteří úkon prováděli, časy...

WS02

Alternative Text

Pracoviště lepení

Na tomto pracovišti se lepí sklo na spodní část výrobku. Po slepení je potřeba, aby výrobek po nějakou dobu schnul. Systém umožňuje definovat jednotlivým operacím validace - např. maximální a minimální dobu, po kterou je možné výrobek připustit na další operaci...

WS03

test světel

Stanice testu světel

Na tomto pracovišti se provádí kamerové testy světelnosti a parametrů světel v temné komoře. U nevyhovujících výrobků se, krom jiného, ukládají i obrázky světelného výstupu.

WS04

Test těsnosti

Stanice testu těsnosti

Na stanici těsnosti se měří kvalita lepených spojů světel a pomocí "zkoušky úniku tlaku". Světlo se uzavře do vzduchotěsné komory, ve které je následně zvýšen tlak a sleduje se, zda nedojde k úniku plynu do těla světla. Seznam měřených veličin můžete vidět po nastavení příslušného filtru v komplexním reportu.

BALENÍ

Stanice konečné kontroly

Pracoviště konečné kontroly (často označované jako "balení") kromě kontroly výrobků slouží zároveň pro odvádění výrobků a jejich přípravu pro přepravu jinam. Aplikace BALENÍ je konfigurovatelná tak, aby postup balení odpovídal pracovnímu postupu konkrétní výrobní linky...
Tato aplikace existuje ve dvou verzích, které se liší rozhraním i funkcionalitou.

REWORK

Stanice oprav

Stanice oprav

Aplikace REWORK je modul systému, který umožňuje skrze dotykový panel operátorovi zadávat informace o opravách, které na výrobku provedl. Operátor se také skrze toto rozhraní může dozvědět prakticky všechny informace, které mu umožní zjistit v jakém stavu se výrobek nachází...
Tato aplikace existuje ve dvou verzích, které se liší rozhraním i funkcionalitou.

LOGISTIKA

Modul logistiky

Modul podpory zásobování materiálem

Logistický modul systému Daqis slouží pro generování závozového plánu pro zásobování jednotlivých linek materiálem ze skladových oblastí na základě reálného stavu výroby a výrobního plánu.
Pro využívání modulu LOGISTIKA je vyžadováno přihlášení se do systému.