Moduly systému

Evidence směn


Systém DAQIS obsahuje modul, který je zaměřen na evidenci směn. Data z tohoto modulu lze pak samozřejmě využít třeba i pro řízení kvality z pohledu lidského faktoru.

Hlavní funkce
 • Evidence pracovníků (případně výrobních týmu) na linkách či pracovištích
 • Plánované prostoje (porady, pauza na oběd atd.)
 • Neplánované prostoje (včetně možnosti zadání atributů prostoje, např. druh, příčina)
 • Automatické (nebo ruční) zahájení a ukončení směn
 • Automatický výpočet KPI směny
 • Možnost propojení s docházkovým systémem

Validace výrobků či jejich částí


Validace výrobků je dána především typem daného výrobku a dále taktéž požadovanými kvalitativními vlastnostmi výrobku, dílce, modulu atd. Proto systém DAQIS umožňuje definovat podmínky, které musí být splněny na jednotlivých pracovištích (a v souhrnu pak i v celém výrobním procesu). Vše samozřejmě ve vazbě na vyráběný typ.

Namátkou uvádíme nejčastěji využívané kontroly
 • Kontrola výsledků z předchozích pracovišť
 • Kontrola délky času od operace na předchozím pracovišti
  • dodržení minimálního času (např. po nanesení lepidla)
  • dodržení maximálního času (např. po očištění či nahřátí materiálu)
 • Kontrola hodnot dalších parametrů dle nastavených kritérií
 • Kontrola použití správných typů materiálů dílců v závislosti na vyráběném typu výrobku

Interface pro ostatní systémy


Pro komunikaci s ostatními systémy je součástí DAQISu modul, který je navržen tak, aby zkušení uživatelé mohli sami zprovoznit komunikaci s dalším zařízením. Nicméně našim zákazníkům nabízíme nasazení systému DAQIS včetně zprovoznění veškerých komunikací s existujícími či plánovanými zařízeními.

 • Interface pro HW/SW komunikaci
  • Bosch Rexroth IndraLogic/IndraControl
  • Bosch CL200/CL400 rozhraní, především z důvodu jednoduchosti a důvodů historických
  • Seimens Simatic S7-200/300/1200 rozhraní
  • MODBUS TCP rozhraní (pro I/O moduly)
  • Podmnožina protokolu SPINEL používaného I/O moduly Papouch
  • Obecný TCP server
  • Obecný TCP klient
  • Rozhraní pro načítání souborů ze síťových disků/sdílených složek Windows (SMB)
  • FTP server
  • FTP klient
 • Interface pro SW komunikaci
  • Webové služby
  • Prostřednictvím databázového serveru (uložené procedury)

Sběr dat


Sběr dat - základní funkce systému. Veškerá data systému lze zobrazit ve formě sestav a všechny ostatní moduly vycházejí z této funkcionality.

 • Sběr dat z výrobních i kontrolních linek, automatů či pracovišť
 • Možnost ručního zadávání dat
  • kontrolních pracovištích
  • pracoviště oprav
  • další neautomatizovaná pracoviště
  • ...
 • Interface pro systémy a zařízení třetích stran
 • ...

Reporting


Systém DAQIS je navržen na sběr dat v podstatě z jakéhokoliv zařízení, které má definováno komunikační rozhraní.

 • Výběr dat na základě uživatelských filtrů
 • Včetně možnosti zobrazení automaticky počítaných dat, např. OEE (Overall Equipment Effectiveness), TLR (Total reject parts), FTQ (First time quality)
 • Zobrazení formou tabulek a grafů
 • Možnost uložení reportu do souboru

Podpora řízení linek


Pro linky, které jsou řízené na základě nastavení konfigurace jednotlivých vyráběných typů, systém předává automatům potřebné informace. Např.:

 • Poskytování informace, zda vykonat či nevykonat jednotlivé operace pro daný výrobek (např. pro různé typy výrobků je požadováno vykonání pouze vybraných operací, pro etalony je požadováno, aby byly vykonány pouze kontrolní/vyhodnocovací operace atd.)
 • Možnost automatické kontroly úspěšného průchodu předchozími pracovišti

Monitoring


Pro zajištění správného běhu se systém „sám“ pravidelně monitoruje. V případě detekce nekorektního stavu, systém DAQIS informuje předem nastavenými kanály příslušné pracovníky.

Nejdůležitější funkce modulu
 • Monitorování všech částí systému (případně včetně dalších připojených zařízení)
 • Pro monitorované oblasti/parametry lze nastavit podmínku(y), při jejichž splnění systém odesílá informaci definovaným adresátům (např. e-mailem, sms zprávou). Přičemž je možné použít eskalační mechanismus (viz ANDON)
 • Aktuální stav (včetně nedávné historie) lze zobrazit formou reportu

Logistika


Vzhledem k tomu, že DAQIS obsahuje výrobní data a taktéž data o plánované výrobě, tak jej lze využít i pro plánování zásobování jednotlivých linek/pracovišť.

Logistický modul systému DAQIS slouží pro generování závozového plánu pro zásobování jednotlivých linek materiálem ze skladových oblastí na základě reálného stavu výroby.

Hlavní funkce
 • Evidence aktuálních zásob na lince/pracovištích
 • Výpočet počtu kusů pro následující závoz (s ohledem na plán výroby)
 • Zobrazení informace, který materiál má navažeč naložit na daném místě
 • Zobrazení informace pro navažeče, který materiál již může z linky odvézt zpět do skladu
 • Možnost grafického zobrazení závozové trasy na tabletu navažeče

Vizualizace


Systém DAQIS umožňuje prezentaci sebraných, ale i vypočtených či vyhodnocených dat. Způsoby prezentace jsou nejčastěji:

 • Zobrazení vybraných informací na monitorech na lince
 • Zobrazení na speciálních (případně i jednoúčelových) panelech
 • Zobrazení na jakémkoliv zařízení s webovým prohlížečem
 • Možnost využití dalších audiovizuálních zařízení (maják, houkačka, …)

Andon


Modul Andon slouží především pro minimalizaci výpadků výroby. Pomocí nastavených podmínek systém automaticky detekuje možné výpadky (případně i výpadky samotné, pokud již nastanou) a zasílá předem definované zprávy určeným pracovníkům. Aktivaci andon události mohou taktéž provést pracovníci pomocí k tomu určeným tlačítkem

Namátkou uvádíme nejčastěji využívané kontroly
 • Podpora pro řešení nestandardních stavů linky/pracovišť
 • Manuální signalizace (např. stiskem příslušného tlačítkem při poruše na pracovišti)
 • Automatická signalizace (signalizováno PLC či detekováno a signalizováno samotným sběrem dat)
 • Možnost další eskalace dle nastavených pravidel (nejčastěji v závislosti na čase od výskytu události), včetně případného zasílání zprávy nastaveným řešitelům pomocí e-mailu a sms v dané eskalační úrovni
 • Možnost definovat způsob vizualizace a zasílání zpráv nastaveným řešitelům pomocí e-mailu a sms